Privacyverklaring

Social Media
VANPAUL maakt gebruik van verschillende social media, zoals Facebook. Wanneer u functies op onze pagina binnen deze social media gebruikt, is het mogelijk dat wij persoonsgegevens van u verwerken. Door ook dit te bespreken met u, attenderen wij u op de mogelijke onvoorziene situaties waar VANPAUL geen verantwoordelijkheid voor kan dragen. Het initiatief om deel te nemen aan social media, ligt bij u als cliënt.

Google Analytics disclaimer
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies” (tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst) om zo het gebruik van de website te kunnen analyseren. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. In het geval dat het IP-adres op deze website wordt geanonimiseerd, wordt uw IP-adres in de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte door Google eerst verkort. Alleen in buitengewone gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten overgebracht en daar verkort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om te evalueren hoe de website wordt gebruikt, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. De in het kader van Google Analytics door uw browser overgebrachte IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door in uw browser een daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Verder kunt u het vastleggen en verwerken van de door de cookies gegenereerde gegevens (inclusief uw IP-adres) voorkomen door via de volgende link de zogenaamde “opt-out browser add-on” te downloaden en installeren:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

U kunt voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door hier te klikken. Er wordt dan een “opt-out cookie” op uw website geplaatst, dat zorgt dat uw gegevens niet meer worden verzameld als u deze website bezoekt.

Verwerkers en ontvangers
In beginsel deelt VANPAUL uw persoonsgegevens niet met derden. In een aantal situaties delen wij uw persoonsgegevens echter wel met derden. Wanneer dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met VANPAUL heeft gesloten, deelt VANPAUL uw persoonsgegevens met derden. Dit delen van informatie zal altijd met uw toestemming en medeweten gebeuren. Dit is bijvoorbeeld aan de orde wanneer wij een traject opstarten en uitvoeren dat door uw werkgever is geïnitieerd. Een tussenevaluatie of eindrapport kan horen bij de informatie die gedeeld wordt met een werkgever.

Tijdens een traject kan er gebruik worden gemaakt van vragenlijsten en testen die u meer inzicht geven in uw persoonlijke ontwikkeling en groei. Deze vragenlijsten worden per e-mail aangeboden en online verwerkt. VANPAUL heeft met de organisaties waarmee zij deze samenwerking aangaat, verwerkersovereenkomsten afgesloten. Dit houdt in dat VANPAUL afspraken maakt met haar verwerkers over het hoe en waarom van de verwerking.

Wanneer wij externe partners vragen om persoonsgegevens te verwerken, deelt VANPAUL uw persoonsgegevens met derden. In een aantal gevallen verwerken externe verwerkers, op grond van instructies van VANPAUL en in overeenstemming met het privacy beleid en de privacyverklaring van VANPAUL, persoonsgegevens voor VANPAUL. Hierbij worden passende technische en organisatorische maatregelen genomen om vertrouwelijkheid en beveiliging te waarborgen. Deze verwerking zal onder meer geschieden door de IT-leverancier en de websitebeheerder.

Wanneer wij hiertoe uw toestemming hebben gekregen, deelt VANPAUL uw persoonsgegevens met derden. Uw toestemming geldt alleen als daar duidelijk uit blijkt waarvoor de toestemming is gegeven. Tijdens de intake ontvangt u het door VANPAUL opgestelde privacy document. Hier neemt u tijdens de intake kennis van, u kunt vragen stellen en vervolgens uw toestemming geven door het document te ondertekenen. U kunt de toestemming op ieder gewenst moment intrekken.