AlgemeneVoorwaardenProjectinrichters

Artikel 1 Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing, tenzij door partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Uitsluitend de leden van INretail staat het vrij van deze algemene voorwaarden gebruik te maken.

 

Artikel 2 Definities

De opdrachtnemer: de ondernemer, lid van INretail.
De opdrachtgever: de koper, aanbesteder of een ieder die handelt in de uitoefening van een beroep of een bedrijf die met de opdrachtnemer een overeenkomst aangaat of wil aangaan of voor wie de opdrachtnemer een aanbieding doet of een levering of prestatie verricht.
Afleveren: feitelijke aanbieding aan de opdrachtgever van de overeengekomen zaken en/of half gerede pro-ducten.
Opleveren: het gebruiksklaar, zoals overeengekomen, ter beschikking stellen van de overeengekomen zaken en/of het werk.
Levertijd: de minimale tijd die de opdrachtnemer nodig heeft om de werkzaamheden te kunnen starten.
Uitvoeringsperiode: de periode die de opdrachtnemer nodig heeft om de werkzaamheden uit te voeren.

 

Artikel 3 De offerte

1. Een offerte heeft, tenzij uit de offerte anders blijkt, een geldigheidsduur van 30 dagen te rekenen vanaf de datum van de offerte. Een offerte is gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte gegevens en tekeningen. De bedragen in de offerte zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2. De opdrachtgever is verplicht de opdrachtnemer te informeren over feiten en/of omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden, voor zover hij die kende of behoorde te kennen.
3. Tenzij anders uit de offerte blijkt, is niet in de offerte begrepen: elektriciens -, stucadoor- , metsel-, en schilderwerk, takel- en hijswerk, breek- , hak- en timmerwerk, grond- en heiwerk, funderings- en behangerswerk, tegelwerk, herstel- of ander bouwkundig werk van welke aard ook, noch de kosten van aansluitingen op het hoofdbuizennet van de riolering, van het gas of water of het elektriciteitsnet, het vlak- en schoonmaken van (onder)vloeren, het reinigen met water en zeep en het gebruik van onderhoudsmiddelen op vloeren, het reinigen van wanden of plafonds en het reinigen van andere zaken dan de geleverde, de meerdere hulp voor het versjouwen van die delen, welke niet door de opdrachtnemer zelf te behandelen zijn, alsmede de hiertoe te bezigen hijs- of hefwerktuigen en takels.
4. De in het vorige lid opgesomde werkzaamheden en kosten zijn niet limitatief.
5. De opdrachtnemer behoudt, indien en voor zover van toepassing, de intellectuele eigendom voor op de bij de offerte verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en modellen. Zij dienen op het eerste verzoek van de opdrachtnemer onverwijld teruggegeven te worden. Voor digitale bestanden geldt dat alle bestanden en kopieën dienen te worden vernietigd. Daarnaast staat het opdrachtgever vrij om de hem ten dienste staande wettelijke maatregelen tot waarborging van zijn rechten uit te oefenen, waaronder het vorderen van een schadevergoeding.
6. Indien de opdrachtgever de offerte niet accepteert, kan de opdrachtnemer de kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van de offerte in rekening te brengen.
7. Afbeeldingen en beschrijvingen in folders, brochures, prijslijsten, catalogi, in en op monsters en dergelijke zijn indicatief en niet bepalend voor de uitvoering van de producten, onder meer waar het houtsoort, houtstructuur en kleurnuances betreft en altijd onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.
8. De offerte wordt gedaan onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen in het assortiment en/of in of aan het product.

 

Artikel 4 De overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand, zodra de acceptatie van de offerte de opdrachtnemer heeft bereikt. Acceptatie van de offerte impliceert dat de opdrachtgever zich verenigt met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
2. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde de overeenkomst pas tot stand, indien de op-drachtnemer aan de opdrachtgever schriftelijk heeft bericht met deze afwijkingen in de offerte in te stemmen.
3. De opdrachtnemer heeft het recht om voor de nakoming van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst een voorbehoud te maken met betrekking tot de kredietwaardigheid van de opdrachtgever. De opdrachtnemer kan van de opdrachtgever verlangen dat deze aantoont over voldoende liquide middelen te beschikken om de overeenkomst na te komen. Indien geen of onvoldoende zekerheid kan worden verkregen, kan de opdrachtnemer van de opdrachtgever een nader overeen te ko-men vooruitbetaling verlangen.
4. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, worden de werkzaamheden verricht van maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 18.00 uur.

Artikel 5 Wijzigingen overeenkomst

1. Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht, indien zij schriftelijk tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever zijn overeengekomen.
2. Indien voor de oplevering enige verhoging van prijsbepalende factoren, daaronder begrepen verhoging van lonen, sociale lasten, omzetbelasting, materiaalprijzen, vrachtkosten en dergelijke plaatsvindt, heeft de opdrachtnemer, tenzij anders is overeengekomen, het recht om van de opdrachtgever te verlangen dat de daaruit voortvloeiende kosten boven het overeengekomen bedrag worden vergoed.
3. Indien bij de aanvang van de werkzaamheden door de opdrachtnemer blijkt dat op grond van de feitelijke situatie de ter beschikking gestelde gegevens en/of tekeningen niet volledig of onjuist zijn, heeft de opdrachtnemer het recht om de noodzakelijke aanpassingen te plegen onder verrekening van de meerkosten daarvan aan de opdrachtgever.
4. Indien de overeengekomen onderdelen niet meer leverbaar zijn, al dan niet als gevolg van aanpassingen aan onderdelen door fabrikanten, heeft de opdrachtnemer het recht om vergelijkbare zaken en/of diensten te leveren.

 

Artikel 6 Annulering door opdrachtgever

1. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de overeenkomst eenzijdig te annuleren.
2. Indien een opdracht geheel of gedeeltelijk door de opdrachtgever wordt geannuleerd en de opdracht-nemer gaat hiermee akkoord, dan is de opdrachtgever aan de opdrachtnemer verplicht de schade te vergoeden, die tenminste bestaat uit de niet behaalde bruto winstmarge.
3. Naast de in lid 2 genoemde schadevergoeding heeft de opdrachtnemer bij annulering door de opdrachtgever het recht om van de opdrachtgever een schadevergoeding te vorderen bestaande uit de reeds door de opdrachtnemer gemaakte voorbereidings- en/of uitvoeringskosten (variabele kosten) en de kosten die samenhangen met hetgeen de opdrachtnemer voor de uitvoering van de overeenkomst met de opdrachtgever verschuldigd is aan onderaannemers of andere derden.
4. Indien een opdrachtnemer als gevolg van de annulering nog meer schade lijdt, dan hierboven omschreven, dan staat het hem vrij deze op de opdrachtgever te verhalen.

 

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

1. De opdrachtnemer blijft eigenaar van de door hem aan de opdrachtgever verkochte zaken zolang de opdrachtgever het totaal verschuldigde uit de overeenkomst niet heeft voldaan. De opdrachtgever is verplicht zorg te dragen voor een zorgvuldige behandeling van de zaken en mist het recht om deze aan derden af te staan of in onderpand af te geven, te belenen, of uit de ruimten waar zij geleverd zijn te verwijderen of te doen verwijderen, totdat de gehele koopsom en eventueel daarbij komende rente en kosten volledig zijn betaald, op straffe van vergoeding van de door de opdrachtnemer geleden schade.
2. Ingeval van surseance van betaling, faillissement, schuldsanering, opschorting van betaling of liquidatie van de opdrachtgever is de opdrachtnemer gerechtigd om de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te vorderen.
3. De ontbinding en de terugname door de opdrachtnemer zoals bedoeld in lid 2 laat onverlet het recht van de opdrachtnemer op vergoeding voor verlies of schade. De vordering van de opdrachtnemer is in deze gevallen direct en volledig opeisbaar.

 

Artikel 8 De levertijd en uitvoeringsperiode

1. Levertijden en de uitvoeringsperiode worden geacht bij benadering te zijn overeengekomen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een fatale termijn is afgesproken. De levertijd gaat in op het moment dat alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van de opdrachtnemer en de opdrachtnemer de eerste betaling als bedoeld in artikel 12 van deze voorwaarden ontvangen heeft.
2. De levertijd en de uitvoeringsperiode kunnen door de opdrachtnemer worden verlengd indien er zich omstandigheden voordoen die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst door de opdrachtnemer niet voorzienbaar waren dan wel anderszins voor zijn risico en rekening komen.
3. Indien niet op de afgesproken datum van aflevering om een bij de opdrachtgever gelegen reden tot levering en/of uitvoering van de werkzaamheden kan worden overgegaan, zal de opdrachtgever nadien aan de opdrachtnemer schriftelijk doen weten, wanneer hij gereed is de zaken te ontvangen. In dat geval behoeft de opdrachtnemer niet tot levering, respectievelijk aflevering van de zaken over te gaan op een termijn die korter is dan vier weken na de datum van ontvangst van het betreffende bericht van de opdrachtgever. Blijft een dergelijk bericht achterwege binnen een termijn van twee maanden, dan is de opdrachtnemer gerechtigd om te handelen conform artikel 10.

 

Artikel 9 De aflevering/uitvoering werkzaamheden

1. Tenzij anders is overeengekomen en voor zover van toepassing dient de opdrachtgever er voor te zorgen, dat:
a. de plaats waar de aflevering moet geschieden deugdelijk afgesloten wordt;
b. de plaats waar de aflevering moet geschieden leeggeruimd is;
c. de plaats waar de aflevering moet geschieden bereikbaar is en dat voorts, voor zover dat in zijn vermogen ligt, al het mogelijke wordt gedaan om een vlotte uitvoering van de werkzaamheden mogelijk te maken;
d. de ondergrond waarop het werk moet worden uitgevoerd tijdens de uitvoeringsperiode vrij is van kalk, cement- en vuilresten en van losse gedeelten en bezemschoon ter beschikking wordt gesteld;
e. in de ruimte waar gewerkt moet worden volgens de door de nutsbedrijven vastgestelde voorwaarden voor elektriciteit, licht, verwarming, water en voldoende ventilatie aanwezig is;
f. de wanden te lood staan en de hoeken haaks zijn;
g. de afmetingen van de ruimte voldoen aan de maten, als vermeld in door de opdrachtgever beschikbaar gestelde tekeningen, voor zover met dergelijke tekeningen wordt gewerkt;
h. de installatiepunten, de leidingen en de aansluit- en afvoerpunten aanwezig zijn conform de overeengekomen tekening(en);
i. indien een takel, lift of kraan gebruikt moet worden, de gelegenheid daartoe aanwezig is;
j. er een juiste relatieve luchtvochtigheid en temperatuur heerst;
k. indien ook derden in de betreffende ruimte werkzaamheden moeten verrichten, die werkzaamheden zijn beëindigd voordat de opdrachtnemer zijn werkzaamheden aanvangt, zodat deze aldaar onbelemmerd zijn arbeid kan verrichten;
l. in het geval van verbouwingswerkzaamheden en/of vernieuwing van het interieur, de betreffende ruimte zonder toestemming van de opdrachtnemer gedurende het verrichten van de werkzaamheden voor derden gesloten is;
m. goedgekeurde tekeningen en uitvoeringsgegevens tijdig voorhanden zijn;
n. overigens aan alle bouwkundige voorschriften die van invloed zijn op de plaatsing van zaken of onderdelen daarvan is voldaan;
o. in de werkruimte aanwezige zaken, die door de opdrachtnemer zijn geleverd, doch op grond van het eigendomsvoorbehoud nog eigendom zijn van opdrachtnemer deugdelijk zijn verzekerd.
2. Indien de opdrachtgever de in lid 1 opgesomde verplichtingen niet nakomt heeft de opdrachtnemer naast het recht op schadevergoeding, het recht om de uitvoering van de werkzaamheden uit te stellen.
3. De opdrachtgever dient de opdrachtnemer reeds in het offertestadium te informeren over de noodzaak van het gebruik van bijzondere hulpmiddelen, zoals een lift, takel of een kraan, die nodig zijn voor het afleveren van zaken en het bereiken van de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd. Bij het niet geven van deze informatie of in het geval van onjuiste of onvolledige informatie door de opdrachtgever zijn de kosten van het gebruik van bijzondere hulpmiddelen alsmede de schade die hieruit voortvloeit voor rekening van de opdrachtgever.

 

Artikel 10 De opslag van zaken

1. Wanneer de zaken aan de opdrachtgever zijn aangeboden en door deze niet zijn afgenomen, staan deze te zijner beschikking en voor zijn rekening en risico opgeslagen. Deze opslag vangt aan op de oorspronkelijk overeengekomen datum van aflevering.
2. In zodanig geval zal de opdrachtnemer de zaken gedurende 30 dagen ten behoeve van de opdrachtgever opslaan, zonder hiervoor extra kosten in rekening te brengen. Worden de zaken binnen 30 dagen na de oorspronkelijk overeengekomen leveringsdatum betaald, dan houdt de opdrachtnemer de zaken nog gedurende maximaal 2 maanden voor zijn rekening in opslag. Indien de zaken na deze periode van 2 maanden nog niet zijn afgenomen dan is de opdrachtnemer gerechtigd aan de opdrachtnemer opslagkosten in rekening te brengen conform het bepaalde in lid 3 van dit artikel. Indien de zaken binnen een jaar nadat opdrachtnemer de zaken heeft aangeboden nog niet zijn afgenomen is de opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst als geannuleerd, conform artikel 6 te beschouwen.
3. Indien de zaken na de in lid 2 genoemde periode nog niet zijn betaald, is de opdrachtnemer gerechtigd aan de opdrachtgever terzake van opslagkosten 2% per maand, of een gedeelte van de maand, van het gehele orderbedrag, exclusief BTW, in rekening te brengen.

 

Artikel 11 Het vervoer en beschadiging bij aflevering

1. In de overeenkomst is, tenzij anders is overeengekomen, begrepen dat het vervoer van de gekochte zaken door of namens de opdrachtnemer wordt uitgevoerd. De opdrachtnemer draagt het risico van beschadiging en verlies van deze zaken tot het moment van het afleveren van deze zaken op de overeengekomen plaats van aflevering.
2. Als bij aflevering van de zaken beschadigingen worden geconstateerd, dient door de opdrachtgever schriftelijk vermelding van de beschadiging te worden gedaan.
De opdrachtgever dient binnen 2 werkdagen na aflevering, bij de opdrachtnemer melding hiervan te maken, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt de gekochte zaken zonder schade te hebben ontvangen.

 

Artikel 12 De betaling

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen geldt voor de opdrachtgever als betalingsconditie:
a. de opdrachtgever voldoet 20% van het overeengekomen bedrag bij het verlenen van de opdracht. Dit bedrag dient binnen 10 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan;
b. de opdrachtgever dient uiterlijk 10 dagen vóór aflevering van de zaken of uitvoering van de werkzaamheden 70% van het overeengekomen bedrag te voldoen. Indien de aflevering/uitvoering van de werkzaamheden op verzoek van de opdrachtgever worden uitgesteld en de zaken zijn in het bezit van de opdrachtnemer, dan dient niettemin betaling op de oorspronkelijke overeengekomen datum van aflevering plaats te vinden;
c. De opdrachtgever dient binnen 10 dagen na de oplevering 10% van het overeengekomen bedrag te voldoen;
d. Bij facturen voor verricht meerwerk, dient de opdrachtgever binnen 10 dagen na de factuurdatum zijn betaling aan de opdrachtnemer te voldoen.
2. De opdrachtnemer die een levering ter uitvoering van de overeenkomst in gedeelten uitvoert, is gerechtigd om bij elke gedeeltelijke af- en oplevering betaling te vorderen zoals bepaald in lid 1 sub b respectievelijk sub c. Voor elke gedeeltelijke af- en oplevering ontvangt de opdrachtgever van de op-drachtnemer een daarop betrekking hebbende deelfactuur.
3. De opdrachtgever is automatisch in verzuim door het verstrijken van de betalingstermijn genoemd in de leden 1 en 2. Indien het verschuldigde bedrag uiterlijk 10 dagen voor aflevering, na oplevering of na factuurdatum nog geheel of gedeeltelijk onbetaald is gebleven, is de opdrachtnemer gerechtigd om vanaf voormelde tijdstippen tot aan de dag van volledige betaling, naast 15 % buitengerechtelijke in-cassokosten, vergoeding van de wettelijke handelsrente over het nog onbetaalde factuurbedrag te berekenen. De opdrachtnemer behoeft de opdrachtgever daartoe niet eerst in gebreke te stellen.
4. De opdrachtgever is onmiddellijk in verzuim na het verstrijken van de periode waarbinnen hij aan zijn betalingsverplichtingen op grond van deze algemene leveringsvoorwaarden en/of overeenkomst had moeten voldoen. De opdrachtnemer behoeft de opdrachtgever daartoe niet eerst in gebreke te stellen. De opdrachtnemer is gerechtigd om vanaf de datum waarop de opdrachtgever in verzuim is, naast 15% buitengerechtelijke kosten, een vergoeding wegens renteverlies te vorderen ten bedrage van de wettelijke handelsrente over het onbetaalde bedrag.
5. De opdrachtgever is nimmer bevoegd een al dan niet opeisbare verplichting zijnerzijds te verrekenen met een verplichting van de opdrachtnemer jegens hem.

 

Artikel 13 Meerwerk, extra kosten

1. Als meerwerk worden in rekening gebracht de kosten van alle werkzaamheden en
leveranties, welke niet in de offerte en/of koopovereenkomst zijn inbegrepen en welke door de opdrachtgever worden verlangd en/of noodzakelijk zijn om de overeengekomen werkzaamheden en/of diensten uit te voeren.
2. Kosten en schade die ontstaan doordat de opdrachtgever in gebreke is gebleven om de uitvoering of voortgang van het werk door de opdrachtnemer mogelijk te maken, zijn voor risico en rekening van de opdrachtgever.

 

Artikel 14 Aansprakelijkheid

1. De opdrachtnemer aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor door de
opdrachtgever geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verbintenis, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering. De opdrachtnemer aanvaardt geen ge-volgschade in welke vorm dan ook en hoe ook genaamd.
2. De opdrachtgever is jegens de opdrachtnemer aansprakelijk voor
alle schade en kosten die het gevolg zijn van onder meer brand, het zoekraken en diefstal van aangevoerde (werk)materialen, hulpmiddelen, gereed zijnde vloeren en keukens, reeds uitgevoerde werkzaamheden en reeds gereed zijnde artikelen op de plaats van aflevering. Deze opsomming is niet limitatief en geldt ongeacht een eventueel van toepassing zijnd eigendomsvoorbehoud.

 

Artikel 15 Niet toerekenbare tekortkoming (overmacht)

1. Een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door één van de partijen
kan aan de betrokken partij niet worden toegerekend, indien zij niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Er is onder meer sprake van overmacht zoals bedoeld in lid 1 indien de opdrachtnemer na het sluiten van de overeenkomst met de opdrachtgever verhinderd wordt om aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, atoomreacties, brand, milieurampen, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, waterschade, natuurrampen, overstroming, evacuatie, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machines, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van de opdrachtnemer als bij derden, van wie de opdrachtnemer de beoogde materialen, grondstoffen en/of diensten geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende het transport, al dan niet in eigen beheer, voorts door alle oorzaken, buiten de schuld of risicosfeer van de opdrachtnemer ontstaan.
3. Bij een niet toerekenbare tekortkoming zoals bedoeld in de leden 1 en 2 van dit artikel heeft de wederpartij van degene die zich op overmacht beroept het recht om de overeenkomst te ontbinden.
4. Bij een niet toerekenbare tekortkoming zoals bedoeld in de leden 1 en 2 van dit artikel heeft de wederpartij van de degene die zich op overmacht beroept geen recht op aanvullende, noch op vervangende schadevergoeding.
5. Indien de opdrachtnemer zich met succes kan beroepen op een niet toerekenbare tekortkoming zoals bedoeld in de leden 1 en 2, terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de opdrachtgever, indien door de overmacht (niet toerekenbare tekortkoming) de resterende leveringen meer dan drie maanden vertraagd worden, het recht om, hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de zaken te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen, hetzij de overeenkomst of het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst als beëindigd te beschouwen onder de verplichting hetgeen hem reeds geleverd was naar de opdrachtnemer terug te zenden voor rekening en risico van de opdrachtgever, indien en voor zover de opdrachtgever kan aantonen, dat het reeds afgeleverde gedeelte van de zaken door de opdrachtgever niet meer doeltreffend kan worden gebruikt ten gevolge van het niet afleveren van de resterende zaken.

 

Artikel 16 Garantie

1. Alle geleverde zaken voldoen aan de normale eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid.
2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen heeft de opdrachtgever recht op één jaar garantie op geleverde zaken en/of diensten. Deze garantietermijn vangt aan op de dag van gehele oplevering. Bij deelleveringen gaat deze garantietermijn in op de dag van gedeeltelijke oplevering.
3. De in lid 2 genoemde garantie vervalt indien onder meer sprake is één of meerdere van de volgende gronden:
a. onoordeelkundig gebruik en/of behandeling van de zaken en/of diensten;
b. onoordeelkundige montage- en/of installatiewerkzaamheden;
c. derden die handelend in opdracht van de opdrachtgever onoordeelkundige werkzaamheden hebben verricht en waarvoor de opdrachtgever op grond van de wet aansprakelijk is;
d. de uitvoering van werkzaamheden gedaan wordt door derden die niet handelen in opdracht van de opdrachtnemer;
e. klachten verband houdende met werkzaamheden en/of leveringen die in opdracht gever doch tegen het advies van opdrachtnemer zijn verricht.
Deze opsomming is niet limitatief.

 

Artikel 17 Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, is Nederlands recht van toepassing.
Artikel 18 Bevoegde rechter
Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, waaronder begrepen de invodering van het verschuldigde, worden voor de burgerlijke rechter van de vestigingsplaats van de opdrachtnemer, indien deze dit wenst, beslecht voor zover de burgerlijke rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

 

 

Klik hier om deze Algemene Voorwaarden Projectinrichters te downloaden als PDF-file